Saltar al contingut
  Portada » Blog » Puc estintolar un mur de càrrega?

  Puc estintolar un mur de càrrega?

  Enderrocar un tram de mur de càrrega és una de les operacions més delicades que poden dur-se a terme en una edificació. Per tant, per fer una actuació d’aquest tipus és imprescindible comptar amb professionals en càlcul d’estructures qualificats per redactar un projecte d’aquesta tipologia. A García-Fraile Arquitectura tenim experiència en la realització d’estintolaments i tramitació de permisos.

  És possible estintolar un mur de càrrega?

  Són diverses qüestions que hem de tenir en compte: des de la càrrega que rep el mur, el gruix d’aquest, l’estat de conservació, la longitud de l’estintolament i la seva continuïtat a les plantes inferiors per conèixer la distribució de càrregues que es produirà.

  És imprescindible, per tant, realitzar un estudi previ per avaluar l’estructura de l’edifici i calcular la viabilitat tècnica de col·locar un reforç que ens permeti substituir funcionalment el mur.

  Però com puc saber si el mur és de càrrega?

  Aquesta és una de les preguntes més delicades de respondre, ja que no resulta senzill donar una única resposta que resolgui tots els casos. Caldrà que sempre ens dirigim a un tècnic qualificat que pugui analitzar l’estructura de l’edificació i identificar quins murs són de càrrega.

  Si bé és comú que els murs de càrrega tinguin, com a mínim, un gruix de 14 cms i estiguin formats per maons massissos, no és tan infreqüent trobar-nos amb envans que hagin acabat assumint funcions portants un cop el forjat ha deformat alguns centímetres, de forma que no podem confiar-nos.

  Cal conèixer bé la distribució de càrregues, l’orientació de les biguetes (en cas que el forjat sigui unidireccional) i els materials que componen l’estructura.

  Quins tràmits he de complir?

  El procés és força diferent si ens trobem en una edificació unifamiliar o, al contrari, és plurifamiliar.

  En cas de trobar-nos davant d’una edificació unifamiliar, caldrà elaborar un projecte tècnic i presentar-lo a l’Ajuntament per tal d’obtenir el permís d’obres. Com qualsevol altra actuació que comportés l’afectació de l’envolupant o de la distribució.

  Si, altrament, ens trobem davant d’una edificació plurifamiliar, els tràmits són més farragosos. A Barcelona, l’Ordenança Reguladora dels Procedimes d’Intervenció Municipal en Obres (ORPIMO) ens indica els requeriments que cal satisfer. Podem veure’ls a l’article 37.3., consultable a la pàgina 32 del text consolidat publicat a la Gaseta Municipal:

  Article 37.3 ORPIMO:

  “Quan es projecten obres que afecten l’estructura d’un edifici existent que està ocupat, el tècnic o tècnica autor del projecte ha d’aportar el corresponent informe que acrediti que les obres no comporten risc per als ocupants ni per a tercers. Alhora, la persona sol·licitant de la llicència ha de notificar a tothom que l’ocupa i a les persones propietàries de l’edifici les obres que es pretenen dur a terme, i ha de presentar davant l’Ajuntament la declaració responsable d’haver complert aquesta obligació. La declaració responsable, que ha d’acompanyar la sol·licitud de llicència, ha de fer menció expressa de les observacions fetes pels ocupants de l’edifici, que s’han d’incorporar a l’expedient, així com la seva valoració.”

  Per tant, a més de comptar amb el permís de la comunitat de propietaris per alterar un element comú com és l’estructura, caldrà seguir els següents passos:

  • Redacció de projecte tècnic signat per un arquitecte. Cal aportant la justificació de càlcul precisa, les fases d’execució i el detall constructiu a executar. També cal justificar que les obres no comporten risc per ocupants ni terceres persones.
  • Informar a tots els propietaris i ocupants de la finca sobre l’actuació que es durà a terme i posar a la seva disposició el projecte tècnic. S’ha de deixar 15 dies de termini per tal que puguin consultar-lo i 10 dies més per presentar observacions de caràcter tècnic, en cas que resulti oportú.
  • Caldrà presentar a l’Ajuntament un informe tècnic on es considerin totes les observacions realitzades pels veïns. Caldrà indicar si s’han tingut en compte o no.

  El règim d’intervenció serà de comunicat diferit, de forma que un cop s’hagi obtingut l’Informe d’Idoneïtat Tècnica i s’hagi presentat a l’Ajuntament, aquest tindrà 1 mes per resoldre la concessió de permís d’obres.

  Com s’executa l’estintolament del mur?

  Cada tipus d’estintolament és diferent i caldrà que el projecte determini les fases d’execució, però per norma general seran les següents:

  1. Execució de daus de formigó sobre el qual s’hi recolzarà el reforç metàl·lic.
  2. Apuntalament de forjats mentre es realitzen les operacions.
  3. Col·locació de passadors HEB transversals al mur.
  4. Execució de rases al mur.
  5. Col·locació de perfil metàl·lic sobre daus de formigó i retacar amb formigó sense retracció.
  6. Enderroc del mur sota el perfil metàl·lic per trams.
  7. Desapuntalment per trams.
  8. Ignifugació dels perfils metàl·lics i execució d’acabats (pladurs i enguixats).

  Quant pot costar econòmicament?

  Caldrà que elaborem un pressupost d’honoraris a mida, depenent del tipus de reforç i la dificultat de la intervenció que vulguis realitzar. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’atendrem el més aviat possible.

  Deixa un comentari

  L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.